Vergoeding van onze hulpmiddelen

De medische hulpmiddelen die Focal levert worden in Nederland in het algemeen vergoed. Vergoeding kan evenwel vanuit verschillende bronnen plaats vinden. Vanuit welk wettelijk recht vergoeding plaats vindt, wordt vaak bepaald door de verblijfssituatie van de gebruiker. Is hij of zij thuiswonend, verblijft men in een instelling voor langdurige zorg, of wordt het hulpmiddel op school of tijdens het werk gebruikt? Dat zijn een aantal vragen die ertoe doen. Hieronder wordt het recht op vergoedingen beknopt weergegeven. Focal probeert concrete problemen op te lossen. Namen van wetten en regelingen doen er minder toe, al worden ze wel weergegeven. We vertrekken dan ook vanuit de concrete vraagstelling:

Gebruik in de Zorgsituatie
Wonen, vervoer en mobiliteit
Actief met scholing of arbeid
Ontvanger Langdurige Zorg
Of ga naar:
Overzicht vergoeding per hulpmiddel

Medewerkers van Focal Meditech BV hebben zich ingespannen om het recht op vergoedingen helder en toegankelijk weer te geven. Voor fouten en omissies is Focal Meditech BV niet verantwoordelijk. Aan de beschrijving kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Gebruik in de Zorgsituatie

Verzekerden ingevolge de Zorgverzekeringswet (ZVW):
De ZVW stelt een zorgverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is voor de AWBZ (per 01-01-2015: WLZ). Dit komt neer op alle Nederlandse ingezetenen en personen die in het buitenland wonen maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen. De verstrekking van hulpmiddelen wordt nader uitgewerkt in het Besluit Zorgverzekering (Bzv). De Zorgverzekeringswet en het Besluit Zorgverzekering vormen het wettelijk kader voor de verplichte basisverzekering per 1 januari 2006.

Uw zorgverzekering regelt hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. De betreffende hulpmiddelen zijn, zeer globaal, de hulpmiddelen die zich nabij of aan het lichaam bevinden. Verzekerden zijn doorgaans thuiswonend of wonend in instelling zónder dat zij, in combinatie, voor wonen én zorg geïndiceerd zijn.

Door Focal geleverde hulpmiddelen die verstrekt worden vanuit de ZVW zijn met name:


Nadere toelichting >


De omvang van de dekking van de zorgverzekering wordt door de ZVW en de onderliggende wetgeving (Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering) bepaald. De zorgpolis geeft aan waar en onder welke voorwaarden een bepaald hulpmiddel verkrijgbaar is. Afhankelijk van het soort hulpmiddel betaalt de verzekerde een wettelijke eigen bijdrage.

De aangewezen hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn (opgesomd worden de bij Focal relevante hulpmiddelen):
e. uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem;
h. hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming;
r. hulpmiddelen voor het toedienen van voeding;
s. uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken;
t. hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering.

< Sluiten

 

Wonen, vervoer en mobiliteit

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Heeft u een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Deze hulpmiddelen krijgt u van de gemeente (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)). Voorbeelden van hulpmiddelen die u blijvend nodig kunt hebben zijn een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. Echter: niet alle hulpmiddelen om zelfstandig thuis te blijven wonen worden vergoed via de gemeente. De gemeente is vooral verantwoordelijk voor hulpmiddelen of voorzieningen die zelfstandig wonen, vervoer (aangepast of collectief vervoer) en mobiliteit (rolstoel, scootmobiel) mogelijk maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Door Focal geleverde hulpmiddelen die verstrekt worden vanuit de Wmo zijn met name:


Nadere toelichting >


Doelgroep van de Wmo zijn inwoners met beperkingen; d.w.z. die ten gevolge van ziekte of gebrek, inclusief chronische, psychische en psychosociale problemen, aantoonbare beperkingen ondervinden bij het uitvoeren van activiteiten bij deelname aan het maatschappelijke verkeer. Te weten op het gebied van het voeren van het huishouden, bij het normale gebruik van de woning, bij het verplaatsen in en om de woning. Voorts bij het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden.

Gemeente bekijkt welke ondersteuning iemand nodig heeft.

De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. In deze context vindt ook de verstrekking van hulpmiddelen plaats. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Er is vaak sprake van een eigen bijdrage bij het toekennen van voorzieningen. Bij woningaanpassingen wordt dit eigen kostenaandeel genoemd. Iedere gemeente geeft zijn eigen invulling hieraan.

Voor bewoners van Wet Langdurige Zorg (Wlz)-gefinancierde instellingen geldt dat vervoersvoorzieningen voor deelname aan het sociale verkeer ook onder de Wmo-vallen. Ook kan bij Wlz-verpleging één woning bezoekbaar gemaakt worden met een beroep op de Wmo.

< Sluiten

 

Actief met Scholing of arbeid

Werkgevers/werknemers:

Er is sprake van Vergoeding vanuit het UWV (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA). De WIA biedt werkgevers en gehandicapte werknemers een aantal mogelijkheden om de terugkeer en herintreding van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces te bevorderen. Via de WIA worden voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid vergoed. Uitvoeringsinstellingen van de WIA, zoals het UWV en Cadans, verstrekken aan de werkgever of aan de gehandicapte werknemer subsidies ten behoeve van werkvoorzieningen en scholing.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet- meeneembare en meeneembare aanpassingen/voorzieningen. De werkgever kan een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of het bedrijf. De werknemer kan zelf subsidie voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen.

Door Focal geleverde aanpassingen en hulpmiddelen die gesubsidieerd worden vanuit de Wia zijn met name:


Nadere toelichting >


Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen? De aanpassingen en voorzieningen zijn niet nader bepaald. Doorgaans wordt een ergonomisch onderzoek uitgevoerd en nader bepaald welke aanpassingen en voorzieningen doelmatig zijn en aangevraagd dienen te worden.

De UWV kan op aanvraag tevens voorzieningen toekennen aan een arbeidsgehandicapte werkzoekende, die strekken tot herstel van de arbeidsgeschiktheid of die de arbeidsgeschiktheid bevorderen. Er is dan sprake van een Persoonsgebonden Reïntegratie Budget (PRB). Het PRB is nu opgenomen in art. 2.7a Invoeringswet Wet WIA.

Met betrekking tot het PRB zijn de meeneembare voorzieningen omschreven als: ‘meeneembare voorzieningen ten behoeve van de inrichting van de arbeidsplaats, de productie- en de werkmethoden en de bij de arbeid te gebruiken hulpmiddelen die in overwegende mate op het individu van de werknemer zijn afgestemd’.

Wordt een hulpmiddel ingezet in de werksituatie en thuis, dan heeft doorgaans de ZVW het primaat.

Scholieren en studenten

De aanspraak op hulpmiddelen en voorzieningen voor het volgen van onderwijs en opleiding is via verschillende wetten en stelsels geregeld. Hoe is met name afhankelijk van het soort onderwijs of opleiding. Voor een compleet overzicht verwijzen wij naar de uitvoerige teksten op Handywijzer:
http://www.handy-wijzer.nl/viewtext.asp?OID=124481

Voor door Focal geleverde aanpassingen en hulpmiddelen die voor onderwijs en opleiding gesubsidieerd worden zijn met name:


Wordt een hulpmiddel ingezet in de schoolsituatie en thuis, dan heeft doorgaans de ZVW het primaat.

< Sluiten

 

Ontvanger Langdurige Zorg

De ontvanger van langdurige zorg kan soms aanspraak make op vergoeding ingevolge de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz regelt zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, zoals kwetsbare ouderen en gehandicapten. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Op grond van de Wlz kunnen mensen ook thuis zorg krijgen. Maar alleen als de kwaliteit van de zorg goed is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

Voor zorg thuis zijn drie mogelijkheden:

  • een volledig pakket thuis (vpt). Met een vpt krijgt u thuis zorg van een zorginstelling.
  • een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb regelt u alle zorg thuis zelf.
  • een modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wilt organiseren. Met het mpt kunt u zorg door een instelling combineren met een pgb.

Uitvoering van de Wlz gaat via een zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft een zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat de cliënt de zorg krijgt waar hij recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij instellingen. Dit doet het zorgkantoor zowel voor mensen die in een instelling gaan verblijven als voor mensen die met vpt en mpt thuis zorg krijgen. Cliënten die kiezen voor een pgb, krijgen het pgb van het zorgkantoor (bron: http://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz).

Welke zorg valt onder de Wlz? Cliënten hebben een verzekerd recht op een volledig zorgpakket. Dit pakket bestaat uit verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. En vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling. Hierbij zijn hulpmiddelen en voorzieningen, verzorgd door de Wlz aanbieder (veelal zorginstelling) inbegrepen. Er is dan sprake van zgn. outillagemiddelen (middelen die uit het budget van de zorgverlener betaald worden) en die de zorgverlener beschikbaar moet hebben. In relatie tot hulpmiddelen en voorzieningen noemen we:

  • individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer;
  • vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling;
  • aanpassing aan de woning.

Voor door Focal geleverde aanpassingen en hulpmiddelen die ingevolge de Wlz beschikbaar gesteld of individueel verstrekt worden kan met name gedacht worden aan:


Voor niet omschreven boven budgettaire hulpmiddelen die individueel gebruikt worden raden wij aan om in overleg te gaan met de zorgverlener. Deze is gehouden om de vraag te inventariseren en nader in overleg te gaan met het Zorgkantoor.

Nadere toelichting >


‘Inrichtings- en outillage hulpmiddelen, gebruiks- en verbruiksmiddelen ten behoeve van de zorg en verpleging worden betaald uit het algemene budget waarover de instelling krachtens de Wlz beschikt. Zorginstellingen die vergoed worden ingevolge de Wlz beschikken in het algemeen over een uitgebreid pakket aan hulpmiddelen voor de verzorging. Betreffende de hoogte van het budget beschikbaar voor instellings- en outillagehulpmiddelen, worden afspraken op maat gemaakt tussen de zorgverzekeraars en elk van de aanbieders van zorg op basis van een landelijk protocol en de voor de regio beschikbare middelen. De aanspraak op Hulpmiddelenzorg uit de Zorgverzekeringswet is hiervoor dus niet van toepassing, doch kan wel als vertrekpunt gelden voor het protocol.

Ten behoeve van individuele hulpmiddelen (rolstoel, prothese, schoenen, etc.) worden aparte afspraken gemaakt tussen de Zorgverzekeraar en de instelling (zgn. protocollen) als het gaat om instellingen voor gehandicaptenzorg (bron: www.handy-wijzer.nl)’.

‘Of een voorziening onder de outillage valt, is afhankelijk van de vraag of de voorziening door meer dan één persoon, eventueel navolgbaar, gebruikt kan worden. Vaak is een vergoeding daarom ook afhankelijk van de doelgroep van de AWBZ-instelling. Valt een (deel van de) voorziening niet onder de outillage van een AWBZ-instelling, dan komt vergoeding op grond van de zorgverzekering aan de orde’( bron: https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap).

Voor bewoners van Wlz-gefinancierde instellingen geldt dat vervoersvoorzieningen voor deelname aan het sociale verkeer ook onder de Wmo-vallen. Ook kan bij Wlz-verpleging één woning bezoekbaar gemaakt worden met een beroep op de Wmo.

Individueel aangepaste hulpmiddelen 2015: Ter bevordering van de kwaliteit omvat de zorg individueel aangepaste hulpmiddelen voor cliënten die zorg met verblijf met behandeling geleverd krijgen. Het gaat hierbij om individueel aangepaste rolstoelen, orthopedisch schoeisel, orthesen en prothesen en individueel aangepaste tilbanden. De instellingen vragen deze hulpmiddelen aan bij het zorgkantoor, dat ook de rekening betaalt aan de leveranciers van de hulpmiddelen.

Cliënten die verblijf zonder behandeling ontvangen en extramurale cliënten met een verblijfsindicatie krijgen in 2015 nog geen aanspraak op mobiliteitshulpmiddelen. Dit geldt ook voor woningaanpassingen voor cliënten met een verblijfsindicatie die thuis wonen. Voor het jaar 2015 wordt geregeld dat gemeenten nog 1 jaar integraal verantwoordelijk blijven voor het verstrekken van deze voorzieningen aan deze cliënten.

< Sluiten

 

Overzicht van vergoeding per hulpmiddel

Type hulpmiddelMogelijke vergoeding vanuit:
RobotmanipulatorenZvw
Dynamische armondersteuningen   Zvw, WIA
EethulpmiddelenZvw, WLZ
CommunicatiehulpmiddelenZvw, WIA
ComputeraanpassingenZvw, WIA
OmgevingsbedieningZvw, WMO, WIA, WLZ
RolstoelaanpassingenWmo, WLZ
RolstoelbesturingenWmo
HoofdsteunenWmo
HoofdsteundragersWmo
WerkplekaanpassingenWIA
MaatwerkWmo, WIA, WLZ
TherapiehulpmiddelenWLZ

 

NB: De vergoeding vanuit de WIA kan in principe alle hulpmiddelen betreffen en is afhankelijk van de individuele behoefte van werknemer. Genoemd zijn een aantal zeer relevante. De WLZ betreft vaak indirecte vergoeding (van Zorgkantoor aan zorgverlener, of Focal levert aan Zorgverlener).

 Download uitleg

 

Deel deze pagina